O mne

Patrik Sleziak
hydro/geo-informatik

Mám vyštudovanú geoinformatiku (Ing.) na VŠB-TU v Ostrave a krajinárstvo (Ing.) na SPU v Nitre. V rámci štúdia v Ostrave som sa venoval vývoju webovej aplikácie pre potreby hydrologického modelovania. Štúdium v Nitre bolo zamerané na tvorbu aplikačných máp pre presné poľnohospodárstvo. Doktorát (PhD.) som získal na STU v Bratislave (téma PhD. práce: Modelovanie zrážkovo-odtokových procesov v podmienkach meniacich sa klimatických pomerov).

Po dokončení doktorátu (od roku 2017) som pôsobil ako výskumný pracovník na Katedre vodného hospodárstva krajiny STU v Bratislave, kde som sa venoval najmä matematicko-štatistickému modelovaniu hydrologických procesov.

V súčasnosti (od roku 2018) pracujem ako vedecký pracovník na Ústave hydrológie Slovenskej akadémie vied, kde sa venujem najmä hydrologickému modelovaniu.

Medzi moje odborné záujmy patrí: hydroinformatika, geoinformatika, štatistika, programovanie (využívam najmä jazyk R), analýza a vizualizácia dát.

Rád sa vzdelávam v oblasti informatiky/programovania s väzbou na GIS (R, Python, open source software, web GIS). Moje voľnočasové aktivity patria najmä prírode, športu, kultúre a knihám.

 

Kontakt

Ing. et Ing. Patrik Sleziak, PhD.
ÚH SAV, Výskumná základňa pre horskú hydrológiu,
Ondrašovská 16, 031 05 Liptovský Mikuláš


foto pracoviska